ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาการเงิน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท MBAconcentration in Finance จาก University of Texas at San Antonio, USA
 • ปริญญาเอก กศ.ด. สาขาการบริหารการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           

ประสบการณ์

 • เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)
 • Country Manager - Myanmar บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไดนามิค แม็ธซ์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษวิชาการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • อาจารย์สาขาวิชาการเงิน (Finance Major) ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ปัจจุบัน)

 

ดร.สรภัคสณ์ ผ่านการเรียนและได้เข้าอบรมหลักสูตรทางการบัญชีและการเงินหลาย courses เช่น

 • Financial Analysis, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Principle and Policy of Investment, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Quantitative Analysis in Business, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Financial Management, University of Texas at San Antonio
 • Investment Theory and Problems, University of Texas at San Antonio
 • International Financial Management, University of Texas at San Antonio
 • Speculative Markets and Securities, University of Texas at San Antonio
 • Certified NLP Practitioner, NLP Institute
 • Steal Wealth Weekend, Roger Hamilton
 • Technical Analysis, Courtney Smith
 • Rule#1 Workshop (Stocks Trading), Phil Town
 • The Millionaire Mind Intensive Seminar, T.HarvEker
 • Never Work Again, T.HarvEker