ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)

ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)                                    

Consultant, Facilitator & Coach
ICF - Professional Certified Coach                

 

การศึกษา

 • Graduate Diploma of HRM สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การอบรมและวุฒิบัตร ที่สำคัญ

 • Professional Certified Coach of International Coach Federation USA (PCC)
 • Certified Master Practitioner of Life Coaching, Thailand Coaching Academy (ACTP)
 • Certified Facilitator of Transformation Game by InnerLinks-Scotland.
 • Group and Team Coaching , Toward Mastery –Australia
 • Framework of Coaching Process by InnerLinks-Scotland
 • ASTD Conference 2011 @ Florida, USA
 • Learning Intervention Design (APM, Duke University)

 

ความเชี่ยวชาญ

 • Leadership Coaching
 • Emotional Intelligence for Leaders
 • Facilitation Skills
 • Group/Team Coaching
 • Meeting Facilitation
 • Learning and Development Intervention
 • Organization Development and Change Management

 

งานปัจจุบัน

 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอนริช พีเพิล โพเทนเชี่ยล จำกัด
 • วิทยากร และ โค้ช ในสังกัด Jimi the Coach Group
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ด้าน การโค้ชผู้บริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสารสานสัมพันธ์ การบริหารทีมงาน และ การนำกระบวนการ (Facilitation)  อาทิเช่น

 

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - 2558บริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมการ และวิทยากร ที่ปรึกษา

2552-2556 บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด ตำแหน่ง SCG Chemicals Academy Manager

2550 –2552 บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Organization Development and Innovation Manager

2546-2549 บริษัทเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย ตำแหน่ง Senior HRD Specialist                                             

2537-2546 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ 6 ปีในตำแหน่งผู้จัดการแผนก