อ.จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

อ.จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้บริการ และการโรงแรม

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

Service Mind Expert สุดยอดการให้บริการลูกค้าด้วยใจ

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)  วิชาเอกผู้ประกอบการ

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ  วิชาเอกการโรงแรม

ประสบการณ์ทำงาน

อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในวิชา

จิตวิทยาการบริการ การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Service mind  สไตล์พุทธ” ให้กับองค์ภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เครือโรงแรมอิมพีเรียล 

รักษาการผู้จัดการแผนกฝึกอบรม  โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ

ผลงานเขียน

หนังสือเรื่อง  จิตวิทยาการบริการ, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น

หนังสือเรื่อง  ศิลปะการให้บริการ, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น

หนังสือเรื่อง  การโรงแรมเบื้องต้น, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น

หนังสือเรื่อง ปิดเทอม เปิดธรรม อรหันต์ซัมเมอร์, สำนักพิมพ์อมรินท์ธรรมะ

หนังสือเรื่อง บริการด้วยใจ บุญก็ได้ งานก็สำเร็จ -Service mind สไตล์พุทธ, สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ