ชวลิต จิตภักดี

อ.ชวลิต  จิตภักดี

วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร และการพัฒนาส่วนบุคคล

 

ผลงาน

 • ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนเส้นทางอาชีพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • วิทยากรรายการสภาโจ๊ก ออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ 22.00 น.
 • ผู้ดำเนินรายการ “เดลินิวส์คลายทุกข์” ช่องเดลินิวส์ทีวี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 16.00 -18.00 น.

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาโท : พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะทำงาน ประธานผู้แทนการค้า (ดร.โอฬาร ไชยประวัติ) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนและบริหาร หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากรรายการปากเป็นเอก ทุกวันศุกร์ 00 น. ช่อง เนชั่นชัลแนล
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากัด ในเครือสหฟาร์ม

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • การเจรจาต่อรอง
 • การตลาด
 • การสื่อสาร
 • Train the Trainer
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • การบริการ
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง