อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
 • Manager - Learning & Development บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • HR & OD Consultant บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (
 • Human Resource Business Partner บริษัท ทีโอเอกรุ๊ป จำกัด (TOA Group)

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading the Team Program: Smart Leader, Smart Team)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisory)
 • หลักสูตร เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching & Mentoring)
 • หลักสูตร การบริหารทีมงานต่างGeneration (Generation @ Work)
 • หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร (HR for Non HR)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency & Career Development)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการกำหนดหน้าที่การทำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Smart Job Description& KPIs)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร (Knowledge Management for Organization Development)