อา.วรธณัท ธัญญหาญ

อ.วรธณัท  ธัญญหาญ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนและการวิเคราะห์คน

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสต์อุตสาหการ Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี : เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • Certified Trainer “Emotional Excellent in Work Place” จาก Dr.Leonard Yong
 • Certified NLP Practitioner จาก NLP University
 • Certified “DISC Behavioral Analysis” จาก สถาบัน International of Motivational Living (IML)
 • Certified Coach จากสถาบัน Neuro Leadership Group
 • “Emotional Excellent in Work Place” Dr.Leonard Yong
 • “The Heart of Coaching” Thomas G. Crane
 • “Resilience Leadership” John C. Maxwell และ Dr. William J. Rothwell
 • “How to Create the Brain Smart Way” Tony Buzan
 • “Guerilla Business Intensive” T. Harv Eker
 • “The Millionaire Mind Intensive” T. Harv Eker
 • “The Landmark Forum Course” Landmark Education

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. Alliance Teamwork Marketing
 • Chapter Director Consultant บจก. Business Network International Thailand
 • Marketing Director บจก. G.I. Capsule Diagnostics
 • บรรณาธิการนิตยสาร “Do You Know” บจก. ครอบครัวต้นคิด
 • ผู้จัดการทั่วไป บจก. Dynamic Maths

ผลงานหนังสือ

 • ผู้เขียนหนังสือ “การอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพ”
 • ผู้แปลหนังสือ “ความเป็นเลิศทางอารมณ์ในสถานทำงาน”
 • ผู้แปลหนังสือ “The 29% Solution”