อ.วิระมน มาสุข   

อ.วิระมน มาสุข   

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการจัดการและการบริหารทีม
ผลงานเขียน หนังสือหมวดจิตวิทยา ชื่อ "จงฉวยโอกาส"

 

การศึกษา

ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 
ประสบการณ์ทำงาน

ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้และการพัฒนา บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด

ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการสรรหาและคัดเลือก บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด

ผู้ช่วยวิศวกรปิโตรเลียม บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน IT Support บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด


หลักสูตรการสอน

  • Diversity Awareness Conference-Style
  • Enhancing the Effectiveness of your Diversity Action Plan
  • Bridging Generational Diversity for Greater Business Success
  • Working Effectively in a Multicultural Environment
  • We Lead and Building Relationships, Performance-Based Leadership
  • Team Spirit for Better Team Performance